Uitnodiging Ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering 12 maart 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, op dinsdag 12 maart a.s. in de kleine zaal van Ons Dorpshuis, Commanderijstraat 9 te Schelluinen.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Aanvullingen op en vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 27-03-2018
6. Jaarverslag verenigingsactiviteiten 2018
7. Financieel verslag 2018
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Begroting 2020
11. Huldigen jubilarissen
12. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster:
Arno Beumken – herkiesbaar
Cindy Huigen – herkiesbaar
13. Rondvraag
14. Sluiting

De notulen van 27-03-2018, het financieel verslag 2018,
begroting 2020 en het jaarverslag liggen een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van SGV,
Cindy Huigen